footer logo

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ САЛОНИ „МЪРФИ“

 


1.
Настоящите Общи условия регулират отношенията с нашите клиенти при продажба на козметични продукти  и други стоки от разстояние – чрез електронния магазин, по телефона, чрез електронна поща или чрез социалните мрежи, които обичайно използваме.

2.  Салони „Мърфи“ са собственост на „МЪРФИ М” ЕООД, юридическо лице, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 175136385, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кожух Планина” бл. 3, вх. Б, ет. 4, ап.13

Данните за контакт с Дружеството включват:


Салон „Графа“
Адрес: гр. София, ул. Граф Игнатиев 3, ет. 1

T:  +359 (2) 981 27 48

M: +359 (0) 887 427 192

E:  grafa@murphystyle.com


Салон „България“

Адрес: гр. София,  бул. България 11

T: +359 (2) 481 95 70

M: +359 (0) 887 428 326

E: bulgaria@murphystyle.com

 

4. Регистрация  по   Закона   за   данък   върху   добавената   стойност:   Дружеството е регистрирано с идентификационен номер: BG 175136385.


5.
Държавните органи, които извършват надзор върху дейността на „МЪРФИ М” ЕООД са:


Комисия за защита на потребителите

Седащите: гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 и интернет страница:  www.cpdp.bg.


В настоящите Условия за ползване са употребени термини със следното съдържание:

Продажба от разстояние – всяка продажба, която се случва извън салони Мърфи и без едновременното ни физическо присъствие с клиента, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние като електронен магазин, телефон, имейл, социална мрежа или други приложения за комуникация, които използваме, за да общуваме (Viber, Messenger, Skype).

Електронно изявление – словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията.

Доставчик – „МЪРФИ М” ЕООД.

Клиент – физическо или юридическо лице, което поръчва продуктите, независимо дали е използвало услугите, предоставяни от салони „Мърфи“ или не.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“);

Физическо лице, което може да бъде идентифицирано – лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Електронен магазин e електронната платформа, достъпна на адрес в интернет www.murphystyle.com/shop ., чрез който Клиентите и Доставчикът имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Електронния магазин стоки.


За да използват Електронния магазин, Клиентите:

• Извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронния магазин и използване на съответни допълнителни услуги.

• Извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Електронния магазин чрез интерфейса на интернет страницата посочена по – горе.

•Извършват плащания във връзка със сключените договори с Електронния магазин, съгласно посочените от Електронния магазин начини за разплащане.

• Получават информация за нови стоки предлагани от Електронния магазин, ако са изразили съгласие за това.

• Преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

• По силата на сключенс Клиента договор за покупко-продажба, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента върху определените от него чрез интерфейса артикули.

• Клиентът заплаща на Доставчика цената за доставените стоки съгласно условията, определени на:24.04.2020.и настоящите общи условия.

• Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

• Всички цени са с включен ДДС и са посочени в български лева.

 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

За да използва Електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Клиентът следва да се регистрира като потребител в Електронния магазинили да сключи договора без регистрация, посочвайки необходимите данни за това във формата, предоставена чрез интерфейса на Електронния магазин.


Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез регистрация по електронен път в интернет страницата на Доставчика.


С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”,Клиентът декларира, че предоставя дадените данни доброволно, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.


Доставчикът потвърждава извършената отКлиента регистрация, чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Клиента електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията.


При извършване на регистрацията Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

 

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА  ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Клиентът  използва само интерфейса на страницата на Доставчика, за извършване на покупко-продажба на предлаганите от Доставчика артикули в Електронния магазин.


• Покупко-продажбата се извършва на български език.

• Доставчикът предоставя чрез интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

• За извършване на покупко-продажбаКлиентът използва данните, предоставени при регистрация (ако е направена такава). В случай, че регистрацията на потребителски профил не е създадена, Клиентът се задължава да предостави име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на закупените от него артикули от Електронния магазин.

• Доставчикът се задължава да информираКлиента за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Клиента телефон за контакт.

• Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес наКлиента , предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.

• Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на извършването на заявка от Клиента чрез интерфейса на Доставчика.

• Доставчикът доставя стоките на посочения от Клиента адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Клиента данни са неверни или заблуждаващи.

• Клиентът извършва покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
 1. Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на необходимите данни – само при първа покупка от магазина.

2. Достъпване на системата за извършване на поръчки на Електронния магазин чрез идентифициране с име и парола.

3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка.

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката.

5. Избор на начин за плащане на цената.

6. Потвърждение на поръчката.

• Клиентът има възможност да извърши покупка без да е задължително регистрирането на потребителски профил по един от следните начини:

– Пазаруване като гост без регистрация в сайта на Доставчика става по следния начин:

– Посещение на електронния магазин на Доставчика на интернет адрес /

– Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронния магазин и добавянето им към списъка със стоки за покупка.

– Предоставяне на данни за извършване на доставката.

– Избор на начин за плащане на цената.

– Потвърждение на поръчката.


Поръчка, направена на посочените в Електронния магазин телефони, на електронната поща или чрез профилите ни в социалните мрежи:

• Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка.

• Договорът се счита сключен от момента на потвърждаване на приетата поръчка.

• При този начин за поръчки се извършва заплащане единствено чрез наложен платеж.

 

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 

 1. Доставчикът изпраща поръчаните продукти с куриерска фирма „Спиди“.
 2. Цената за доставка се определя от куриерската фирма.
 3. Срокът за доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на доставката.
 4. Поръчки, направени след 16.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. Всички заявки от неделя се обработват в понеделник.

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР БЕЗ ПРИЧИНА

 

 1. Клиентa има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.
 2. За извършването на отказ от договора,  Клиентa  уведомява доставчика в посочения по-горе срок. Уведомяването може да бъде извършено по телефона, на имейл адрес или в писмена форма на посочените адреси за кореспонденция. Стандартен образец за отказ от договора е достъпен тук.
 3. Без забавяне, не по-късно от 14 дни от датата на отказ от договор, Клиентът трябва да изпрати или предаде върнатите продукти на Доставчика. Разходите за връщането са за сметка на Клиента.
 4. В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените, вкл. разходите за доставка, не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Клиентът е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
 5. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Клиента
 6. Разпоредбите от настоящия раздел се прилагат само към клиенти, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите (Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г.)

 

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. В процеса на използване на Електронния магазин, Доставчикът събира и обработва определен обем информация, която представлява лични данни за Клиента. Подробна информация за обработваните данни и за извършваните дейности по обработка се съдържат в Съобщението за поверителност при обработката на личните данни от Салони „Мърфи“.
 2. При посещение на уебсайта се събира информация чрез бисквитки. Подробна информация се съдържа в Декларацията за използване на бисквитки.
 3. Клиентът се задължава да не предоставя повече лични данни от необходимите за извършването на поръчката и доставката. В случай на съмнение, Клиентът може да се обърне към Доставчика за конкретизиране на необходимите данни.
 4. Ако Клиентът предостави повече данни от необходимите, Доставчикът ги изтрива в разумен срок, но не по-късно от 30 дни от получаването им.

Изменение на условията за ползване


Доставчикът си запазва правото да изменя Условията за ползване, включително и да приема нови такива по всяко време без предизвестие. Новите условия се публикуват на уебсайта.

Настоящите общи условия влизат в сила на 24.04.2020г.

BulgarianEnglish

При всяко записано Боядисване с INOA💚 получавате ПОДАРЪК скрънчи за коса 🤩

Created with ❤️ by Perlstyle Studio