footer logo

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪЗДАДЕНИ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА „МЪРФИ М“ ЕООД


1           Кой отговаря за системата за видеонаблюдение?

 Системата за видеонаблюдение е създадена и функционира по решение на „Мърфи М“ ЕООД, ЕИК 175136385, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Кожух Планина” бл. 3, вх. Б, ет. 4, ап.13. Дружеството е администратор на личните данни, създадени чрез системите за видеонаблюдение, изградена в салон „Мърфи“ -Графа.

2           Как да се свържа с дружеството?

Данните за контакт с Дружеството включват:

 

Адрес: гр. София, ул. Граф Игнатиев 3, ет. 1

T:  +359 (2) 981 27 48; M: +359 (0) 887 427 192

E:  grafa@murphystyle.com  

 

3           Защо е публикуван настоящият документ?

Чрез настоящата Декларация  за поверителност “Мърфи М” ЕООД предоставя информация на заинтересованите лица относно целите, основанията и начините на обработка на лични данни, събрани чрез извършване на видеонаблюдение в салони „Мърфи“, както и за възможностите на физическите лица за упражняване на контрол върху тази обработка.

4           За кого е предназначена Декларацията?

Настоящата Декларация  за поверителност е предназначена за всички лица, чиито лични данни се обработват при осъществяване на видеонаблюдението. Такива лица могат да бъдат:

·         служители на Дружеството;

·         клиенти;

·         външни посетители–партньори и/или техни служители, куриери и др.;

5           Къде се извършва видеонаблюдение?

Камери са разположени в общите помещения на салона в помещенията, в които се извършват фризьорски услуги, маникюр и педикюр.

Не се извършва видеонаблюдение в помещенията за козметика и масажи, стаята за почивка и тоалетните.

Всички камери работят без прекъсване – 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Запис се създава само при регистрирано от камерите движение. Качеството на изображението в повечето случаи позволява идентификацията на лицата, които се намират в обхвата на камерите.

6           Какви лични данни се обработват във връзка с видеонаблюдението?

Чрез системата за видеонаблюдение се създават лични данни за лицата, които се намират в обхвата на инсталираните камери (такива данни могат да бъдат лицевите изображения, цвят на косата, височина, особени белези, поведенчески особености като походка, както и всякаква информация, която може да бъде получена чрез физическо наблюдение), заедно с информация за време, дата и локация.

Използваните камери са стационарни и не позволяват проследяване на лицата от близо или възстановяването на движението им.  

Чрез системата за видеонаблюдение не се създава и обработва звук.

7           На какво основание се извършва видеонаблюдението?

Обработка на лични данни се извършва само при наличие на законово основание за тази обработка. Основанието за обработката на данните, които се създават чрез система за видеонаблюдение е опазването на легитимните интереси на администратора. Такива интереси са гарантиране на сигурността и безопасността на всички лица, които се намират в салони „Мърфи“, опазване на имуществото ни, подобряване на качеството на предлаганите услуги и ефективността на работните процеси.

8           За какви цели се обработват данните?

Всички дейности по осъществяване на видеонаблюдението в  салон на “Мърфи М” ЕООД се извършват за:

·         гарантиране на безопасността и сигурността на лицата, които се намират в салони „Мърфи“;

·         опазването на имуществото на Дружеството;

·         предотвратяване и разкриване на неоторизиран достъп;

·         подобряване на качеството на предоставяните услуги;

·         повишаване на ефективността на работните процеси в Дружеството.

Обработваме личните данни само за целта, за която те са събрани и не ги използваме повторно за несъвместими цели.

Не използваме данните получени при видеонаблюдението за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране. Дружеството не използва интелигентни системи за видеонаблюдение (системи, основани на технологии, които извършват наблюдение в реално време без човешка намеса), не позволява свързване на системата за видеонаблюдение с друга система, и не извършва скрито/тайно наблюдение.

9            От кого се получават данните?

Личните данни, които се обработват чрез наблюдение на физическото лице, което се намира в  салон „Мърфи“, поставен под видеонаблюдение.

10       Колко време се съхраняват записите?

“Мърфи М” ЕООД запазва личните данни само за толкова време, колкото е необходимо, за да се постигнат целите, за които са били събрани. Всички записи от видеонаблюдението се съхраняват в срок до 7 дни.

По изключение е допустимо по-дълго съхраняване, напр. когато е налице обосновано предположение за извършено престъпление и записите трябва да бъдат предадени на компетентните органи.

11       Кой има достъп до записите?

Достъп до записите имат само Управителят и изрично определени служители.

Записите могат да бъдат предадени на компетентните органи за разследване на престъпления, когато от съдържанието на записа може да се направи предположение, че е извършено нарушение или престъпление.

В случай, че е повредено записващото устройство, достъп до записите може да има доставчикът, който поддържа технологично системата. Достъп се предоставя само, когато е технологично невъзможно записът да бъде изтрит преди предаването.

Не се извършва предаване на личните данни в трети страни (извън ЕИП)  или на международни организации.

12       Защитени ли са данните?

“Мърфи М” ЕООД предприема разумни физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят всички лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното законодателства. Осигурените мерки са описани в Политиката за видеонаблюдението.

13       С какви права разполагате?

При обработката на лични данни във връзка с реализиране на видеонаблюдението “Мърфи М” ЕООД добросъвестно прилага законоустановените правила за упражняване правата на субектите на данни. Като субект на данните имате право да поискате: да Ви предоставим достъп до личните данни; да коригираме неточни лични данни; да изтрием лични данни (само когато личните данни повече не са необходими за целите са били обработвани незаконосъобразно; изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора); да ограничите обработката на личните данни само до съхранение, когато точността на личните данни е оспорена, обработката е незаконна, но възразявате срещу изтриването на личните данни или ние вече не изискваме личните данни, но те все още са ви необходими за създаването, упражняването или защитата на правен иск.

Моля, обърнете Внимание, че пазим записите за срок до 7 дни. След изтичането на този срок упражняването на правата Ви няма да бъде възможно.

Имате право на възражение срещу обработката на данни, създадени чрез системата за видеонаблюдение, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Ние ще преустановим обработването на личните данни, освен ако докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Също така имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или да поискате защита на правата Ви от съда.

За упражняването на тези права, освен правото на жалба,  както и въпроси или притеснения относно обработката на Вашите личните данни, или ако желаете да получите извършения тест за баланс, е необходимо да се свържете с нас на следния адрес за електронна кореспонденция: privacy@murphystyle.com.

За Ваше улеснение е изготвен образец на искане за упражняване на права, който ще Ви бъде предоставен при поискване от нашите служители на рецепцията. В  искането си за упражняване на права следва да посочите своите три имена и адрес, с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в случай на необходимост може да поискаме допълнителни данни, както и доказателство за самоличност. Възможно е да бъде поискано лицево изображение (снимка), посредством което да се идентифицират записите, които съдържат Вашите данни. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас /физически адрес, електронен адрес/, съгласно предпочитаната форма за комуникация. Ако изпращате искането по електронен път го подпишете с квалифициран електронен подпис, ако не сте наш служител.

Отговор ще Ви бъде предоставен при спазване на приложимите срокове – до 1 календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. В случай на удължаване, ще бъдете уведомени и ще посочим  се уведомява субектът на данните и причините, които налагат удължаването.

 

BulgarianEnglish

-15% на L'OREAL SERIE EXPERT продукти за коса до 29.02.24 включително *сумата се изчислява на място

Created with ❤️ by Perlstyle Studio