footer logo

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА

 

Ние, „Мърфи М” ЕООД отчитаме, че за Вас е важно да разберете как събираме, съхраняваме, споделяме и използваме информацията, която представлява лични данни. Затова Ви информираме за извършваната обработка и за възможностите за упражняване на контрол от Ваша страна.

Моля, запознайте се внимателно с този документ преди да ни предоставите лични данни.

1           Данни за контакт с администратора

„Мърфи М” ЕООД, ЕИК 175136385, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Кожух Планина” бл. 3, вх. Б, ет. 4, ап.13 и електронна поща: grafa@murphystyle.com, е администратор по отношение на личните данни на кандидатите за заемане на свободните позиции.

2           Лични данни, които обработваме

Ние извършваме подбора на служителите си въз основа на информацията, която ни предоставят при кандидатстване за работа. Тази информация може да включва:

·         Данни, съдържащи се във Вашата автобиография – имена, имейл, адрес за кореспонденция, телефон, гражданство, дата на раждане, пол, местоживеене; образование и квалификации; професионален опит и информация за заемани длъжности; умения; владеене на езици; притежаване на свидетелство за управление на МПС и друга допълнителна информация, предоставена по Ваша преценка.

·         Снимка – включването на снимка към Вашата автобиография не е задължително. Ако ни я предоставите, няма да я обработваме чрез технологии за лицево разпознаване;

·         Данни съдържащи се в официалните удостоверителни документи –когато сме поискали да ни предоставите официални удостоверителни документи (удостоверение за завършено средно образование и удостоверение за придобита професионална квалификация), обработваме и данните, които се съдържат в тях, като номер и дата на издаване на документа, образование/квалификация, които удостоверява, издаващата го организация, снимка или др. информация, която документите съдържат;

·         Данни за конкретните Ви професионални умения – ще вземем решение дали да ви поканим да се присъедините към нашия екип основно въз основа на професионалните Ви умения. Ето защо процесът на подбор включва такива данни, независимо дали са във вид на снимки, които ни предоставяте или са демонстрирани на място при нас в рамките на извършваните интервюта.

·         Данни, съдържащи се в съобщението, част от кандидатурата – ако ни изпращате съобщение, заедно с кандидатурата Ви (както и мотивационно писмо), то може да съдържа лични данни. Вие решавате дали и ако „да“ каква информация за Вас да включите в него.

·         Данни, създадени в процеса на подбор – процесът на подбор включва преценка за това дали сте подходящи за конкретната позиция. При извършване на преценката, може да създадем данни, които се отнасят за вас, напр. оценка на уменията за извършване на работата, за която кандидатствате, на комуникационните Ви умения и др.

 За извършване на процеса на подбор на персонал, не са ни необходими чувствителни лични данни, нито данни относно присъди и наказания. Моля, не ни предоставяйте такива данни!

Предоставянето на личните Ви данни е доброволно, но ако не ни предоставите информация поне за образованието и предишния Ви опит, както и информация за контакт, Вашата кандидатура няма да бъде разглеждана.

3           Цели и основание на обработката

Дружеството обработва Вашите лични данни за целите на подбора на персонал. Това включва обработката на личните Ви данни, за да:

·         оценим кандидатурите за работа и вземем решения за назначаване;

·         проверим верността на предоставената информация;

·         общуваме с Вас във връзка с процеса по подбор.

Дружеството може да обработва личните ви данни за целите на установяването, упражняването и защитата на потенциални правни искове.

Ние не използваме Вашите данни за автоматизирано вземане на решения, посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително за извършване на профилиране.

Ние обработваме Вашите лични данни само при наличие на законово основание за тази обработка. Дружеството обработва Вашите данни на основание съгласие, дадено чрез активните Ви  действия по кандидатстване за обявената свободна позиция или дадено чрез изрично изявление за използване на данните Ви за бъдещи процедури по подбор. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни пишете на имейл адрес: privacy@murphystyle.com.    Моля, имайте предвид, че отделянето на съгласието Ви е равносилно на оттегляне на кандидатурата Ви.

4           Източници на лични данни

Основно личните данни, които обработваме за Вас, ще ни бъдат предоставени от Вас по време на кандидатстването за работа. В ограничени случаи, може да получим информация за Вас от трети страни, напр. от лицата за контакт във връзка с представените референции или да вземем предвид публично достъпна информация за Вас.

5           Съхранение на личните данни

Нашият общ подход е да запазим личните данни на наетите лица само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим целта, за която са били събрани от нас или предоставени от Вас. Обработваме данните Ви, докато стане ясно, че няма да заемете позицията, за която кандидатствате. В повечето случаи, процедурите приключват в рамките на 6 месеца от обявяването на свободната позиция. Ако сте се съгласили да запазим данните Ви за по-дълъг срок, за да участвате в подбора за бъдещи свободни позиции, които са подходящи за Вас, ще съхраняваме данните до изтичането на съответния срок.

Ако ни предоставите данни, без да е обявена конкретна свободна позиция, ще ги използваме в случай, че обявим подходяща позиция в 6-месечен срок от получаването на документите.

6           Разкриване и трансфер на лични данни

Обработваме данните ви само в рамките на организацията. Те са достъпни за други лица, когато кандидатствате за свободните позиции чрез посреднически платформи. Най-често използваме посредничеството на платформата https://www.jobs.bgЗапознайте се с условията за обработката на данните в качеството им на обработващ на: https://www.jobs.bg/terms.php?type=2&r=1 (споразумение за обработване на лични данни).

Не обработваме и не предоставяме личните Ви данни на лица извън Европейското икономическо пространство или на международни организации.

7           Сигурност на Вашите лични данни

Предприемаме разумни физически, технически и административни стандарти за сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателства. Можете да поискате информация за прилаганите мерки чрез имейл: privacy@murphystyle.com.     

8           Вашите права

Дружеството ще предприеме стъпки в съответствие с приложимото законодателство, за да поддържа Вашите лични данни точни, пълни и актуални. Като субект на данните, които ние обработваме в качеството си на администратор, имате право да поискате да:

·         Ви предоставим достъп до Вашите данни;

·         отстраним неточни лични данни (включително правото да бъдат попълнени непълни лични данни);

·         изтрием лични данни, когато са изпълнение условията затова;

·         ограничим обработката на личните данни само до съхранение, когато са изпълнение изискуемите условия.

·         упражните правото си на преносимост – за данните, които се обработват въз основа на договор или съгласие, когато обработването им се извършва по автоматизиран начин;

·         оттеглите съгласието си във всеки момент.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на личните Ви данни или желаете да упражнявате някое от Вашите права, моля свържете се с нас на следния адрес за електронна кореспонденция: privacy@murphystyle.com.     

В искането си за упражняване на права следва да посочите своите три имена и адрес, с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в случай на необходимост може да поискаме допълнително данни, както и документ за самоличност. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас /физически адрес, електронен адрес/, съгласно предпочитаната форма за комуникация. Изпратете искането чрез имейла, който сте посочили в изпратената до нас автобиография.

Отговор ще Ви бъде предоставен при спазване на приложимите срокове – до 1 календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. В случай на удължаване, ще Ви уведомим, като посочим и причините, които налагат удължаването.

9           Право на жалба до Комисията за защита на личните данни

Ако считате, че обработката на лични данни във връзка с подбора на персонал, е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/.

BulgarianEnglish

Лимитираните кутии на Kérastase са вече в Murphy Shop! Отстъпки до -39%! *до изчерпване на количествата

Created with ❤️ by Perlstyle Studio