footer logo

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪЗДАДЕНИ И ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ „MURPHY STYLE”

Дата: 01.09.2023

1            Кой носи отговорност за личните Ви данни?

Ние, „МЪРФИ М” ЕООД, юридическо лице, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 175136385, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кожух Планина” бл. 3, вх. Б, ет. 4, ап.13, (наричано в документа още и „Дружеството“) отчитаме, че за Вас е важно да разберете как събираме, съхраняваме и споделяме лични данни, които обработваме чрез мобилното приложение „MURPHY STYLE” (Приложението), което предоставяме на клиентите ни.

2           За кого е предназначена Декларацията?

Настоящата Декларация за поверителност е предназначена за потребителите на мобилното приложение, което е създадено, за да улесни клиентите на салони „Мърфи“ при използване на предлаганите фризьорски и козметични услуги. Потребители на приложението, които не са клиенти на салони „Мърфи“, могат да използват само част от услугите, предоставяни чрез Приложението.

3           Какви лични данни обработваме и от кого ги получаваме?

Видът на личните данни, които обработваме зависи от целта, за която са ни необходими. Получаваме всички данни от Вас при регистрация или използване на Приложението.

При регистрацията и използването на мобилното приложение „MURPHY STYLE”, обработваме следните регистрационни лични данни, които включват:

·         Имена и парола –  отговорността за използване на сигурна парола за достъп до приложението е Ваша.

·         Електронна поща – на посочената електронна поща изпращаме електронната кореспонденция, свързана с използването на мобилното приложение, напр. за потвърждаване на регистрацията или при искане за промяна на паролата за достъп.

·         Телефонен номер – използваме предоставения телефонен номер, за да се свързваме с Вас при необходимост и във връзка с направени резервации и/или използвани услуги, както и за да изпращаме код за верификация при използване на приложението за генериране на индивидуална отстъпка.

Можете промените предоставените ни данни във всеки момент, чрез съответните функционалности на Приложението (Профил).

При използване на Приложението, обработваме следните данни:

·         Данни за предстоящи и минали резервации–дата, час и услуга, за която се отнася резервацията.

·         Данни за натрупания оборот – данни за личния Ви оборот, натрупан при използване на услуги и закупуване на стоки от салони „Мърфи“  от средата на  месец април 2022г. досега, като на всеки 1% от финалната сума при посещение на салона, получавате 1 точка, за натрупани 100 точки получавате отстъпка 1 лев.

·         Данни за извършените поръчки от магазина на Приложението – вид и цена на продукта, метод на доставка и начин на плащане.

·         Незадължителни данни – по ваше желание, може да ни предоставите данни за датата Ви на раждане (за да Ви поздравим с персонална отстъпка за рождения Ви ден), град и квартал (за да знаем къде да отворим следващия салон „Мърфи“), избор за получаване на бюлетин с предлаганите от нас стоки и услуги  (за да разполагате с актуална информация за дейността ни).

Събираме автоматично само технически данни с цел правилното функциониране на Приложението (марка и вид на устройството, вид и версия на операционна среда, ид ключ).

4           На какво основание се извършва обработката?

Обработка на лични данни се извършва само при наличие на законово основание за тази обработка. Обработваме данните на следните основания:

·         обработката на регистрационните данни и данните за бъдещи и минали резервации е необходима, за да се сключи или изпълни договорът за използването на мобилното ни приложение (виж. Условия за използване на мобилното приложение MURPHY STYLE”);

·         обработката на данните за натрупаните обороти е необходима за генериране на отстъпки и е основана на легитимните ни интереси, които се състоят в предоставяне персонализирано отношение на клиентите ни с цел повишаване на броя на използваните услуги;

·         обработката  събраните автоматично технически данни и на данните от анализа за начина на използване на Приложението, е основана на легитимните ни интереси, които са насочени към ефективното управление на бизнес процесите ни и към повишаване на достъпността и качеството на предоставяните услуги;

·         обработката на незадължителните данни, е основана на съгласието Ви, изразено чрез доброволното им  предоставяне.

5           За какви цели се обработват данните?

Създадохме мобилното приложение, за да улесним взаимодействието с нашите клиенти, както и за да повишим качеството на предлаганите услуги, чрез осигуряване на лесен, достъпен и напълно безплатен комуникационен канал.

За да функционира приложението, обработваме лични данни за:  

·         управление на потребителски профили;

·         предоставяне на услугите, достъпни чрез Приложението;

·         анализ на начина, по който се използва Приложението;

·         техническа поддръжка на приложението.

Обработваме личните данни само за целта, за която те са събрани и не ги използваме повторно за несъвместими цели. Допълнителна обработка е допустима единствено за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Ние не използваме данните получени при реализирането на основната ни дейност за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране.

6           Колко време съхраняваме данните?

Запазваме личните данни само за толкова време, колкото е необходимо, за да се постигнат целите, за които са били събрани или колкото е предвидено в нормативната уредба.  Запазваме данните в срок от 1 година от деактивирането/закриването на потребителския профил. След изтичане на срока на съхранение, анонимизираме данните, така че да не бъде възможно повторното им свързване със субекта на данните.

7           На кого предоставяме личните Ви данни?

Обработваме данните Ви основно в рамките на нашата организация. Можем да възложим определени дейности на наши доставчици (обработващи), но само след като се уверим, че спазват изискванията за защитата на личните данни.  Такива услуги са напр., техническо поддържане на Приложението и системата за резервация („Емас Хаус“ ООД) и администриране на клиентската информация чрез системата Fitsys („ПОДДРЪЖКА БГ“ ООД)  . Като наши обработващи, те са задължени да осигуряват високо ниво на сигурност, а ние контролираме дейностите по обработка, които извършват.  Като наши обработващи, те са задължени да осигуряват високо ниво на сигурност, а ние контролираме дейностите по обработка, които извършват.

Предоставяме данни на компетентните държавни органи винаги, когато това е предвидено в закон.

Не извършваме предаване на личните данни в трети страни или на международни организации.

8           Защитени ли са данните?

Предприемаме разумни физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят всички лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното законодателства. Определяме тези мерки въз основа на идентифицираните от нас рискове, правим периодичен преглед на осигурените мерки и при необходимост ги актуализираме. Осигуряваме сигурност при преноса на данните чрез криптиране (HTTPS и SSL сертификат).

9           С какви права разполагате?

При обработката на лични Ви данни прилагаме законоустановените правила за упражняване правата на субектите на данни. Като субект на данните имате право да поискате:

·         да Ви предоставим достъп до личните Ви данни, при спазване на правата на третите лица;

·         да отстраним неточни лични данни (включително правото да бъдат попълнени непълни лични данни);

·         да изтрием лични данни (когато е приложимо);

·         Да ограничим обработката на данните до съхранение (когато е приложимо);

·         да упражните правото си на преносимост – за данните, които се обработват въз основа на договор или съгласие, когато обработването им се извършва по автоматизиран начин.

·         да оттеглите съгласието си във всеки момент, като оттеглянето няма да засегне вече извършените дейности по обработка.

Имате право на възражение срещу обработката на данни, основана на легитимните ни интереси, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация.

Също така имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/или да поискате защита на правата Ви от съда.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на личните Ви данни или желаете да упражнявате някое от Вашите права, моля свържете се с нас на следния адрес за електронна кореспонденция:

 

BulgarianEnglish

Лимитираните кутии на Kérastase са вече в Murphy Shop! Отстъпки до -39%! *до изчерпване на количествата

Created with ❤️ by Perlstyle Studio