footer logo

Политика за поверителност

 

Уеб сайтът www.murphystyle.com е собственост на „Мърфи М” ЕООД.

 

Дружеството предоставя фризьорски и козметични услуги и извършва търговия на стоки, които предлага в своите салони за красота и чрез електронния си магазин. Ние сме официален представител на професионални марки за коса Kerastase и Loreal Professionel.

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 ЕО, ние се ангажираме да Ви информираме как събираме и използваме Вашите лични данни.

 

Видове лични данни, цели и основания за обработката:

„Мърфи М” ЕООД обработва лични данни във вид и обем, определени от необходимостта на тези данни за постигането на целта, заради която се обработват и само при наличие на основание за обработката им. При необходимост от обработка на Вашите лични данни за цели, различни от описаните в настоящата декларация, Вие ще бъдете предварително информирани, а когато е необходимо съответната обработка ще се осъществи след Вашето съгласие.

Употреба на даннитеВидове лични данниЦели на обработкатаЗаконово основание
Запазване на час

Имена

Телефонен номер и/или електронна поща

Време и вид на услугата, която искате да използвате

Всяка друга информация, която ни предоставяте при извършване на резервацията

Подобряване на качеството на услугите и на обслужването, чрез създаване на график за предоставяне на услугите и уведомяване на клиента за промени в негоЗащита на легитимните интереси на администратора за предоставяне на качествени услуги
Предоставяне на фризьорски и козметични услуги

Имена

Телефонен номер и/или електронна поща

Информация за използваната услуга, както и използвани консумативи

Дата и час на предоставяне на услугата

Подобряване на качеството на услугите и на обслужването, чрез предоставяне на персонализирани услугиЗащита на легитимните интереси на администратора за предоставяне на качествени услуги
Използване на медицински процедури (масаж, криолипоза)

Имена

Телефонен номер и/или електронна поща

Информация за използваната услуга,

Данни за здравословното състояние

Предоставяне на безопасни и съобразени със здравословното състояние на лицето услугиИзрично съгласие на субекта на данните
Посещение на сайта

IP адрес

Използван уеб браузър

Време на посещение на нашия уебсайт

Посетени страници

Гарантиране  на непрекъснатата сигурност и функциониране на нашия уебсайтЗащита на легитимните интереси на администратора за популяризиране на дейността ни
Създаване на профил (акаунт)

Имена

Електронна поща

Парола

В случай че за създаване на акаунт се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, ние имаме нужда от достъп до данните, необходими за Вашето идентифициране в съответната социална или друга мрежа, а именно имена и електронен адрес (email).

Управление на профила и осигуряване на възможност за извършване на поръчки от електронния магазинСключване или изпълнение на договор-предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор
Поръчка на продукти

Имена

Електронна поща

Телефонен номер

Адрес

Поръчани продукти

Начин на плащане

Поръчка и получаване на стоки чрез електронен магазинСключване и изпълнение на договор със субекта на данните
Директен маркетинг

Имена

Електронна поща

Телефонен номер

Предоставяне на актуална информация за предоставяните стоки и услугиСъгласие на субекта на данните
Взаимодействие с партньори и доставчици

За партньорите и доставчиците, които са физически лица: Имена, ЕГН/ЛНЧ и адрес.

За лицата, представляващи юридически лица: физическата идентичност на лицето: имена, адрес и телефони за връзка, електронна поща, длъжност, данни за упълномощаване (само за пълномощници) и др.

За служителите на нашите партньори и доставчици, с които се осъществява взаимодействието: имена, длъжност, електронна поща, телефон за контакт.

За администриране на договорите, в които участваме

Сключване и изпълнение на договор с физически лица

Защита на легитимните интереси на администратора за ефективно изпълнение на основната и допълнителните ни дейности

 

 

Източник на данните

По правило получаваме данните директно от Вас в процеса на взаимодействието си. По изключение данни могат да бъдат получени от трети лица, напр. при запазване на час за друго лице или при поръчка в полза на друго лице.

 

Споделяне на личната Ви информация

При наличие на основание, предоставяме данни на частноправни субекти, които ги обработват като самостоятелни администратори – напр. банки  и доставчици на куриерски услуги.

В определени случаи може да предоставим достъп до данните на доставчици, които подпомагат дейността ни, напр. при поддържане на техническата ни инфраструктура и при хостинг на уебсайта ни. Като наши обработващи, те са задължени да осигуряват високо ниво на сигурност, а ние контролираме дейностите по обработка, които извършват.

Предоставяме данни на компетентните държавни органи винаги, когато това е предвидено в закон. Не извършваме предаване на личните данни в трети страни или на международни организации.

 

Сигурност и защита на Вашата лична информация

Вашата лична информация заслужава най-голяма защита и сигурност. Ето защо сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване.

Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези служители, контрагенти и други трети страни, които имат „нужда да знаят“. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и са задължени да пазят поверителност.

Ние въведохме обширни процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността, което включва лични данни, и ще уведомим Вас и надзорния орган при настъпило нарушение, когато сме законово задължени да го направим.

 

Срок, в рамките на който ще се съхраняват личните Ви данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали. Вашите лични данни, когато правите поръчка като гост, ще бъдат съхраняване за 5 /пет/ години от направената поръчка и в този период няма да бъдат обработвани освен за целите на евентуална претенция относно направената поръчка или при проверка от компетентните органи. Този срок е приложим и за сключените договори с партньори и доставчици. Данните , съдържащи се в счетоводните документи се съхраняват за срок от 10 години. Лични данни, които обработваме, въз основа на регистрацията Ви в нашия уебсайт, се съхраняват за период от 10 /години/ от последното Ви влизане в профила. В този случай, ние считаме, че не се интересувате повече от представените продукти.

 

Упражняване на Вашите права

При определени обстоятелства, имате право по закон да поискате:

  • Достъп до личната Ви информация. Това означава, че можете да получите потвърждение дали обработваме лични данни и да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас,
  • Коригиране на личната информация, която държим за вас. Това означава, че можете да коригирате всяка непълна или неточна информация, която държим за вас;
  • Изтриване на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато няма основателна причина да продължим да я обработваме;
  • Ограничаване на обработката на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да преустановим обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или причината за нейното обработване;
  • Преносимостта на Вашите лични данни. Вие можете да получите Вашите лични данни, които ние обработваме, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да пожелаете да ги прехвърлим на друг администратор ако обработването се основава на Ваше съгласие или договорно задължение;
  • Оттегляне на даденото от Вас съгласието по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработваните лични данни до момента на оттеглянето.

Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, ние може да поискаме допълнителна информация от Вас с цел потвърждаване на самоличността Ви. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи.

  • Възражение срещу извършваните дейности по обработка по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, когато обработката е основана на легитимните ни интереси. Ние ще преустановим обработването на личните данни, освен ако докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви.

Вие можете да упражните правата си по един  от следните начини:

  • лично, чрез подаване на писмено заявление по образец, който също може да Ви бъде предоставен на място в търговските обекти на „Мърфи М“ ЕООД;
  • по електронен път, в случай че сте регистриран потребител на нашия уебсайт, чрез натискане на връзката „GDPR инструменти“ в най-долната част на всяка страница или на адрес: www.murphystyle.com/uslovia-za-polzwane

Вие имате и правото по всяко време да подадете жалба до Надзорния орган на Република България – Комисия за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg и интернет страница: www.cpdp.bg

 

Промени в настоящата Декларация за поверителност

Всички изменения и допълнения в настоящата Декларация за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание на нашия уебсайт: www.murphystyle.com

 

За връзка с нас:

Адрес: град София ул. Граф Игнатиев 3 ет.1

Телефон: 0887 427 192

Ел.поща: privacy@murphystyle.com.

 

Настоящата декларация е актуализирана на 24.04.2020 година.

BulgarianEnglish

При всяко записано Боядисване с INOA💚 получавате ПОДАРЪК скрънчи за коса 🤩

Created with ❤️ by Perlstyle Studio